Vårt arbete

Women Female Feminism Lady Madam Friends Concept

Föreningen fungerar som en förmedlande länk och ett förbindelseorgan mellan länets kvinno- och tjejjourer. Vi arbetar för att öka samarbetet och sammanhållningen mellan jourerna samt tillvarata dess gemensamma intressen.

Länsföreningen ska vara opinionsbildande i feministisk anda och verka mot hot, våld, sexuella övergrepp och förtryck mot kvinnor och barn.

Länsföreningen för Kvinnojourer & Tjejjourer i Dalarna är det övergripande organet för kvinnojourer i Dalarna om jouren är ansluten till Roks eller Unizon.

Medlemmar är de kvinnojourer och tjejjourer som bildat en förening och en styrelse bestående av kvinnor som arbetar för ovanstående mål.

Medlemsavgiften är 100 kr/år för de jourer som önskar vara medlem i Länsföreningen. 

Länsföreningens styrelse består av representanter från alla jourer. Det är av stor vikt att alla representanter deltar i våra styrelsemöten för att utbyta erfarenheter och stödja varandra.

OBS!
Det är av stor betydelse att all information från Länsföreningen som berör jourernas medlemmar når fram till dessa.

Årsmöte äger rum före april månads utgång. Vid årsmötet ska verksamhetsberättelse från alla kvinnojourer finnas tillgängliga. För att fatta beslut ska minst två tredjedelar av jourerna vara representerade.

Länsföreningens uppgift är att påverka kommuner som inte har egen jour att bidra till befintlig närliggande jour eller att bidra till att etablera egen jour.

Länsföreningen ska vara en förbindelselänk mellan länets jourer och underlätta samarbetet mellan dem. De flesta jourer inom länet har boende och en del har skyddat boende och kan vid behov och om det finns plats ges till kvinnor från alla orter i Dalarna.

Länsföreningens uppgift är också att arbeta aktivt för att respektive jourer verkar för sin förenings syfte och mål och att med insatser stötta och hjälpa vid eventuella oenigheter och tvister inom respektive förening.

Länsföreningen söker pengar från Landstinget Dalarna.
Ordförande i Länsföreningen deltar varje år i en dialog med Landstinget, där man motiverar behovet av att få verksamhetsbidrag. Dessa medel går till utbildningar och föreläsningar mm.

Länsföreningen kan bistå med hjälp när det gäller att söka pengar ur olika fonder.

Jourerna har möjlighet att söka pengar från Länsföreningen till handledning mot uppvisande av redovisning.

Länsföreningen anordnar utbildningar och föreläsningar, som medlemsjourer har möjlighet att delta i.
För ej aktiva medlemmar kan det innebära en liten kostnad.

Länsföreningen anordnar sommarläger för utsatta kvinnor och barn för möjlighet till skön avkoppling.

Vi glömmer inte  25 november Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor samt 8 mars Internationella Kvinnodagen

Välkomna till våra utbildningar och föreläsningar och vi ser fram emot ett gott samarbete!

Länsföreningen för Kvinnojourer & Tjejjourer i Dalarna                                           
Styrelsen

e-post:
info@lansforeningenkjdalarna.se